kpb

RODO


• Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników, gości, widzów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności Kina Pod Baranami jest Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27, 31-010 Kraków
• Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest promowanie wydarzeń organizowanych w ramach działalności Kina oraz utrzymywanie relacji ze stałymi widzami i gośćmi Kina.
• Przetwarzane przez Kino dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie Kina podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
• Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności, tj. w przypadku danych przetwarzanych w celu dokonania rezerwacji na wydarzenia organizowane przez Kino dane są usuwane niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.
• Każda osoba, której dane Kino przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
• Dane osobowe przetwarzane przez Kino nie podlegają profilowaniu.
• Dane osobowe przetwarzane przez Kino podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.
Bookmark and Share

archiwum